Nyomtatás

A kápolna-helyreállítás a legméltóbb kezdete lehet a Széchenyi-örökség fejlesztésének

Firtl Mátyás a nagycenki kastélykápolna helyreállítása érdekében szólalt fel az Országgyűlésben. A napirend előtti felszólalás leiratát közöljük.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Ház!

,,Az isteni Gondviselés osztotta el nagyjainkat hazánk különböző tájain. Felső-magyarországnak megvan a maga Rákóczi Ference és Kossuth Lajosa, Erdélynek Bethlen Gábora és Teleki Mihálya, Zala vármegyének Deák Ference, Biharországnak Tisza Istvánja – hogy csak az államférfiaknál maradjunk.

Így van meg nekünk, Sopron vármegyének ezer esztendő legnagyobb magyarja: gróf Széchenyi István.” (…)

,,Elmondhatjuk, hogy Széchenyi István az egész országé ugyan, de reá mi sopronmegyeiek különös just formálunk. (…) Ha a kereszténység hőskorában élnénk, azt hiszem, hogy őt választotta volna Sopron vármegye védőpatrónusának” –írja Östör József, Sopron Vármegye nemzetgyűlési képviselője a múlt századelő húszas éveiben, aki egyébként Széchenyi-kutatóként is ismert.

 

szechenyikapolna01-28654.jpg

Igen, Tisztelt Képviseltársaim!

Mi Sopron vármegyeiek büszkék vagyunk a Legnagyobb Magyarra.

Korszerű államférfi és követendő példakép, akinek tanítása, elvei teljes összhangban állnak dolgos életével, maradandó alkotásaival.  Életműve, cselekvő haza- és nemzetszeretete időszerű és követendő példa, ahogyan az értékteremtő szellem erejével az egész nemzet érdekeit, javát és jövőjét szolgálta.

A reformkor vezéralakja, az egyik legnagyobb formátumú valaha élt politikus gyermekkorát, élete fontos meghatározó, alkotó éveit Cenken és Sopronban töltötte.

Az egész haza sorsát átfogó munkásságának nem csak Sopron és az egykori Sopron vármegye lehetett  boldog részese, hanem  az egész  nemzet jövője.

Ezért is tölt el örömmel, hogy az utóbbi időszakban a Magyar Kormány fokozott figyelmet szán a Széchenyi emlékhelyek és a Széchenyi örökség rangjához méltó helyreállítása és fejlesztése előkészítésére.

 

Tisztelt Ház!

Miután kötelességemnek tartottam az Országházban  a nagycenki Széchenyi emlékhely és Széchenyi kastély felújítása-, a Széchenyi -örökség és –szellemiség rangjához méltó helyreállítása szükségességére ráirányítani a figyelmet, ezt követően a legrövidebb időn belül tettek is követték a kormányzati ígéretet, amit ezúttal is köszönök!

Így, egy, a közelmúltbeli bejárás alkalmával konstatáltuk a helyszínen L. Simon László államtitkár úrral, hogy a Széchenyiek valamikori kápolnája méltatlanul elfogadhatatlan állapotban van.

Az egyházellenes állampárti időszakban a hatalom számára semmi sem számított szentnek, -  még a felszentelt kápolna sem, - így azt asztalosműhelynek használták, és egyéb mellékhelyiségeknek használják a mai napig is. A mai állapot a Legnagyobb Magyar örökségének méltatlanul elhanyagolt részeként szégyenfoltja a helynek.

A kápolna eredeti funkciójának mielőbbi visszaállítása – Széchenyi igaz hitét, rendíthetetlen hazafiasságát, a magyar hazát szolgáló életpéldáját tisztelve – nekünk hitbeli és hazafias kötelességünk.

Nemzetépítő munkájához, szolgálatához talán, ezen a helyen is kérhetett és kaphatott erőt a Legnagyobb Magyar.

Ezért az Ő és a Nemzet iránti megbecsülés jele, önbecsülésünk jele is lenne a kápolna mielőbbi helyreállítása.
Mi több:  az igaz keresztény hitet szolgáló kötelességünk, amelynek teljesítése erőt adhat további, közös építőmunkánkhoz a Széchenyi-örökség méltó helyreállításában és Magyarország felemelésében,  kiteljesítésében.

 

szechenyikapolna02-28654.jpg

Tisztelt Ház!

A kápolna-felújítás a legméltóbb kezdete lehet a Széchenyi-örökség felújításának.

A kápolna-helyreállításnál méltóbb szimbolikus és egyben nagyon is valódi cselekedetet aligha lehetne véghezvinni a nagyszabású felújítási folyamatok elindításakor. (annak nyitányaként)

Gróf Széchenyi István egykori lakhelye felújításának elkezdésében a kápolna helyreállítása és eredeti funkciójának visszaadása első lépésként (mint tettben megnyilvánuló imádság) jelezné azt az értékrendiséget, amelyre az elkezdett munkánkat építeni szándékozunk, azt az erőt, amely Széchenyi Istvánt is vezérelte és bátorította nemzetszolgálatában.

 Ehhez kérem a kormányzat támogatását, hogy a kápolna a hit erejének üzenetét is hordozva, a Széchenyi emlékhelyek részeként, méltó nemzeti zarándokhelyként erősíthesse a nemzettudatot, a nemzetszeretetet az odalátogatókban.

***

Kovács Zoltán államtitkár válaszában kifejtette, hogy a kormányzat az utóbbi időben nagyszabású forrásokat csoportosított át a nagycenki Széchenyi műemlék-együttes fejlesztésére és rekonstrukciójára. A nagycenki kastély-együttes és Széchenyi-hagyaték értékmegőrző felújítása során a kastély-kápolna helyreállítására is sor kerül.

firtl.sopron.hu2014. október 28. / Aktuális