datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Mit jelent nevelőszülőnek lenni?

Tájékoztatás befogadó szülőnek jelentkező személy részére a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésének feltételeiről és a feladatellátásra való alkalmasság vizsgálatának folyamatáról.

 A nevelőszülőségátmeneti gondoskodás, mely összeköti a gyermek múltját és jövőjét, a család melegét, a szeretet biztonságát adja azon gyermekeknek, akiket saját szülei valamilyen okból, hosszabb – rövidebb ideig nem tudnak vállalni.

A nevelőszülő minden esetben saját otthonában biztosítja a nála gyámhatósági határozattal elhelyezett gyermek teljes körű ellátását.

A NEVELŐSZÜLŐSÉG NEM ÖRÖKBEFOGADÁS - a nevelőszülő a gondozott gyermeket nem tekintheti sajátjának

A nevelőszülő szakmai csoport tagjaként a biztonságos otthon élményét, a szülői gondoskodást, és családi mintát közvetít a rábízott gyermek számára anélkül, hogy a vérszerinti családot imitálná.

Együttműködik annak érdekében, hogy a gyermek sorsa minél előbb – hazakerüléssel, vagy örökbeadással, esetleg huzamosabb időre szóló nevelőszülői elhelyezéssel véglegesen rendeződjön.


A nevelőszülőnél elhelyezhető gyermekek száma -  saját gyermekkel együtt – legfeljebb hat fő

Amennyiben  a nevelőszülőnek nincs saját gyermeke, legfeljebb öt gyermek nevelését láthatja el.

 

nevelőszülőket keresünk 03ccc.jpg

Ki lehet nevelőszülő?

minden 24. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár, bevándorolt, vagy menekültként elismert személy, aki a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 16 és legfeljebb 50 évvel idősebb és megfelel a gyermekvédelmi törvényben meghatározott alkalmassági feltételeknek.

 

Az alkalmasság feltételei:

 • Egészségügyi alkalmasság – melyet az illetékes háziorvos igazol – miszerint a jelölt nem szenved olyan betegségben, amely akadályozza, vagy korlátozza a gyermek ellátásában
 • Pszichés alkalmasság – a szakszolgálat szakértője igazolja

Kizáró tényezők - neuro-pszichiátriai megbetegedés, kábítószer, vagy alkoholfüggőség

 • Gyermeknevelésre alkalmas környezet, amelyben vizsgáljuk

a gyermeknevelés motivációját

a család lakás-és életkörülményeit

megélhetési forrásokat, anyagi, vagyoni helyzetet

a családi otthon légkörét

családon belüli kapcsolatokat

 • Eredményes részvétel a törvényben előírt és a működtető által biztosított  nevelőszülői  szakképzésen.

 Megyénkben a nevelőszülők képzése jelen időszakban  a következőképpen alakul:

 60 órás tanfolyam és annak vállalása, hogy az első gyermek kihelyezésétől számított két éven belül a nevelőszülő  elvégzi a jogszabályban előírt további képzéseket.

 

A 60 órás nevelőszülői tanfolyam:

 • 28 órás döntés előkészítő tréning – fejleszti a nevelőszülői feladatok ellátásához szükséges készségeket -  minden nevelőszülőnek kötelező alapképzés
 • 32 órás képzés, mely elméleti és gyakorlati segítséget ad a gyermek szükségleteinek kielégítéséhez, a fejlődésének biztosításához, vérszerinti kapcsolatainak ápolásához

A 60 óra elvégzése után a nevelőszülő tanúsítványt kap, mellyel már vállalhat gyermeket,   egyben  tudomásul veszi, hogy további  képzésen kell részt vennie. Az alábbiakat lehet választani.

 • OKJ-s  nevelőszülői képzés   500 óra          
 • KOP képzés                           250 óra        
  • gondozási feladatok
  • nevelési feladatok
  • feladatok a vérszerinti családdal való kapcsolattartás vonatkozásában
  • feladatok a működtetővel való együttműködés terén
  • esetlegesen gyámi feladatok
  • adminisztrációs kötelezettségek

A nevelőszülő alapfeladatai:

 

Szakmai elvárások – követelmények

A nevelőszülő jelölt tudatosan készüljön és a környezetét is készítse fel a vállalt feladatra, figyelembe véve a családtagokra háruló többletterheket.

Tegye alkalmassá otthonát a nevelt gyermek fogadására, teremtse meg a személyes életteret.

Legyen képes szakmai csoport tagjaként együttműködni – a gyermek mindenkori érdekét szem előtt tartva - a vérszerinti családdal, a működtetővel, gyámhivatallal.

Elégítse ki a gyermek egyéni gondozási, egészségügyi, mentálhigiénés, továbbá tanulmányi szükségleteit – különös figyelemmel a veszteség feldolgozásra,. a fejlesztésre és a tehetséggondozásra.

A nevelőszülő – a belső családi kapcsolatok révén – adjon példát, biztosítsa a családi élet értékrendjének elsajátítását.

Alakítsa ki az önálló életre való nevelés elveit, a személyiség intellektuális és erkölcsi kibontakoztatásával fejlessze a leválás képességét.

A nevelőszülő és az őt támogató szakmai csoport – lehetőség szerint – segítse elő a vérszerinti kapcsolattartást, a családi összetartozást és a szülői kompetenciák megtartását.

A nevelőszülő – beleértve a rendszeres szakmai továbbképzést - mindenkor a segítő szakma etikai szabályai szerint működjön

Jelentkezés menete:

 • írásbeli kérelem a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának (rövid önéletrajz, személyes adatok, miért szeretnének nevelőszülők lenni.)
 • alkalmassági vizsgálat

                        környezettanulmány

                        egészségügyi, pszichológiai vizsgálat

 • kötelező képzés
 • működési engedély megkérése
 • nevelőszülői jogviszony létrehozása

 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó általános szabályok (Gyvt. 66/A. B §)

 A 2014. január 01 – én életbe lépő  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyrészről a működtető, másrészről a nevelőszülő,  között az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátásának biztosítása céljából, írásbeli keret-megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszony.

A keret – megállapodáson túl, a nevelőszülőnél elhelyezésre került gyermek, fiatal felnőtt befogadásáról kiegészítő megállapodás jön létre.

 A keret-megállapodást és a kiegészítő megállapodást a működtető és a nevelőszülő közös megegyezéssel módosíthatják. A keret-megállapodás és a kiegészítő megállapodás módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony az írásbeli keret-megállapodás alapján attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg

 

A nevelőszülő együttműködési kötelezettsége (Gyvt. 66/C. §)

A nevelőszülő együttműködik

 • a működtetőjével,
 • a gyermekvédelmi gyámmal, a gyermek kapcsolattartásra jogosult szülőjével és más hozzátartozójával,
 • az ellátási tevékenységét ellenőrző és a gyermek ügyében eljáró gyámhatósággal,
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, és
 • a gyermek számára ellátást, szolgáltatást nyújtó intézményekkel, különösen az egészségügyi szolgáltatókkal és köznevelési intézményekkel.

 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése (Gyvt. 66/D-E. §)

 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnik

 • a nevelőszülő halálával,
 • a működtető jogutód nélküli megszűnésével,
 • a határozott idő lejártával, vagy
 • ha a nevelőszülő gondozásából valamennyi gyermek, fiatal felnőtt kikerült és a gyámhatóság az ezt követő három hónapon belül újabb gyermeket, fiatal felnőttet nem helyezett el a gondozásában.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszüntethető

 • a felek közös megegyezésével,
 • felmondással vagy
 • azonnali hatályú felmondással

A működtető azonnali hatállyal felmondja a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, ha

 • a nevelőszülő külföldön létesít szokásos tartózkodási helyet,
 • a nevelőszülőt a bíróság jogerős ítélettel cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte,
 • a nevelőszülővel vagy a vele egy háztartásban élő más személlyel szemben a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállásáról szerez tudomást,
 • a bíróság a nevelőszülő szülői felügyeleti jogát jogerős ítéletével megszüntette, vagy
 • a nevelőszülő a Gyvt. 66/D. § (8) bekezdésben foglalt magatartást megvalósítja, vagyis:

 

Ha a nevelőszülő a gyermek, fiatal felnőtt nevelése, ellátása során meg nem engedett nevelési módszereket alkalmaz, a gyermeket, fiatal felnőttet bántalmazza, élelmezését megvonja, a gyermek, fiatal felnőtt gondozását, nevelését önhibájából súlyosan elhanyagolja, a vér szerinti családjával való kapcsolattartását nem biztosítja, örökbefogadását akadályozza vagy a gyermek, fiatal felnőtt ellátásához biztosított juttatásokat nem a gyermek, fiatal felnőtt szükségleteire fordítja, a működtető megkeresi a gyámhatóságot a gyermek, fiatal felnőtt új gondozási helyének kijelölése érdekében. A működtető erről egyidejűleg értesíti a gyermekvédelmi gyámot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

 

A nevelőszülőt legalább három év folyamatosan nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő után végkielégítés illeti meg. A végkielégítésre vonatkozó részletes szabályokat a Gyvt. 66/E.§ tartalmazza. Nem jár végkielégítés a nevelőszülőnek, ha a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya megszűnése időpontjában öregségi nyugdíjra jogosult vagy abban részesül.

 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása (Gyvt. 66/H. §)

 

A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

 

A nevelőszülőt a foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt

 • alapdíjként havonta legalább a minimálbér 30%-a illeti meg. (ennek összege 2016- ban
 • br. 33 300,- Ft.)
 • a nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg. (ennek összege 2016 – ban   br. 22 200,- Ft.)
 • a nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg. (ennek összege 2016 – ban n  br. 5 550,- Ft.)

A  nevelőszülői díjon felül a  gyermekre járó juttatásokat a mindenkori költségvetési törvény szabályozza, mely összegeket igazoltan a gyermek ellátására kell fordítani.

 • nevelési díj (élelem, ruházat, tankönyv, zsebpénz) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  120% - a (különleges szükséglet esetén 140%)
 • külön ellátmány (rezsi, lakásfenntartás, stb.) az éves nevelési díj 25 % -a

A gyermek ellátására biztosított juttatásokat  külön bankszámlán kell kezelni, vagy lehet postai úton felvenni. A  bankszámla költségeit az ellátmányból lehet fedezni.

 

 FONTOS TUDNIVALÓ:

 • 2014. január 01-től a nevelőszülői díjak adókötelesek
 • GYES, GYED, GYET nem vehető igénybe a nevelt gyermekekre, csak a vér szerinti gyermekekre
 • a nevelőszülőt megilleti a családi pótlék, melyet a gyermek ellátására fordít
 • családi adókedvezmény a nevelt gyermekekre is igénybe vehető

 

 • különleges szükségletű az a gyermek, aki

0 – 3 év  közötti életkorban van

tartósan beteg

                        fogyatékkal él

 • speciális szükségletű az a gyermek, aki

súlyos pszichés tüneteket mutat

komoly magatartászavara van

pszichoaktív  szereket használ

 

 Munkaidő és szabadság (Gyvt. 66/F. §)

 A nevelőszülő feladatainak és idejének beosztását – a gyermeknevelés követelményeinek megfelelően – maga határozza meg.

 A jogszabály a nevelőszülőnek szabadságot biztosít

A szabadság mértéket  negyedévente az átlagos gyermeklétszám alapján kell kiszámolni.

 

 • egy gyermek nevelése esetén  negyedévenként egy nap
 • kettő – három gyermek  nevelése esetén negyedévenként két nap
 • négy  - vagy több gyermek  nevelése esetén negyedévenként három nap

 

A  szabadságot  ki lehet venni, vagy összevonni és megváltani (ez utóbbi esetben a tárgyévet követő április hónapban kerül kifizetésre.

 A nevelőszülő segítése és helyettesítése (Gyvt. 66/G. §)

 A működtetőnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia a nevelőszülő segítéséről, ha

 • a nevelőszülő egyidejűleg legalább öt gyermek teljes körű ellátását biztosítja,
 • a  nevelőszülő speciális  szükségletű gyermeket nevel (gyermeklétszámtól független)
 • a nevelőszülő egyidejűleg legalább három különleges ellátási szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja
 • a nevelőszülő  betegség, továbbképzés, egyéb okok miatt  munkájában akadályoztatott

 A nevelőszülőség mellett folytatható keresőtevékenységre vonatkozó  szabályok (Gyvt. 66. § B (4)-(5). bekezdések)

 A nevelőszülő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett - a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint - időkorlátozás nélkül folytathat meghatározott keresőtevékenységet, feltéve, hogy az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti.

A nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt a szakmai titoktartásra kötelezett.

 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy  nem tanúsíthat olyan magatartást, amely méltatlan a nevelőszülői hivatáshoz.

 Elérhetőségek:

Győr – Moson – Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.

telefon: 96 511 930

            70/319-0487

email: gymsmtegyesz@gmail.com

nev.szul.halozat@gmail.com

2016. augusztus 4. / Közéleti események